Rijschool reglement

Door in te schrijven bent u op de hoogte van het schoolreglement en verbindt u zich tot stipte naleving van dit reglement en de maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan.

Lessen starten en eindigen vanaf afgesproken leslokaal. U wordt 10 min. voor tijd op de afspraak plaats verwacht.

De Rijschool kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet verkrijgen van een Voorlopig rijbewijs bij de stad of gemeente. Dit is immers afhankelijk van de persoonlijke voorgeschiedenis en kan niet gekend zijn in autorijschool.

Betalingen dienen minstens 10 dagen op voorhand te gebeuren en voor aanvang van lessen en/of examen.

Voorschotten worden niet terugbetaald.

Bij gebreke van tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 55 euro als mede een verwijl intrest van 10% per jaar.

“Bij te laat of niet verwittigen, worden de gemaakte afspraken voor 100 % aangerekend.” (zie reglement)

Verplicht mee te brengen:

  • Identiteitskaart (met chip)
  • De nodige attesten
  • indien reeds in het bezit: voorlopig rijbewijs
  • Chirurgisch wegwerp MONDMASKER en BALPEN

 

Rijschoolvoorwaarden

ART. 1:
Het Bestuur kan elke les, uitstellen of verplaatsen naar een latere datum, zonder dat de cursist hiervoor terugbetaling of schadeloosstelling kan vragen

ART. 2:
Het gebruik van alcoholhoudende dranken en van stimulerende middelen is verboden voor, en tijdens de les..
Tijdens de lessen is het verboden te roken .
Overtreders kunnen door de leraar uit de auto verwijderd worden.

ART. 3 :
De kandidaat die moedwillig schade berokkent aan de eigendommen van de rijschool is gehouden deze schade te vergoeden. Hij mag de lessen niet verder volgen vooraleer de schade vergoed is.

ART. 4 :
Indien de kandidaat zich onbeleefd gedraagt tegenover de leraar, de directie en het personeel van de rijschool, of tegen de Heren Inspecteurs van het Ministerie van Verkeerswezen , kan hij door het bestuur uitgesloten worden zonder dat de kandidaat enige terugbetaling kan eisen.

ART. 5 :
De praktijklessen hebben een minimumduur van twee uur per les.
Tijdens de praktijklessen moeten de richtlijnen van de leraars stipt opgevolgd worden. Bij gebreke deze richtlijnen op te volgen mag de leraar de praktijklessen stopzetten, zonder dat de kandidaat hiervoor terugbetaling of schadeloosstelling kan eisen.

ART. 5 bis
Wat de praktische lessen betreft, als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waar voor in het in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

ART. 6 :
De aanwezigheid van de kandidaat op de afgesproken lesuren is verplicht. Indien de kandidaat niet minstens 7 werkdagen op voorhand verwittigd heeft niet aanwezig te kunnen zijn, is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan de kostprijs van min. 2 uur en max. 4 uur praktijkles.

ART. 7 :
De leraar beslist of na de lessenreeks de kandidaat voldoende geschoold is om een voorlopig rijbewijs 18 maanden ( 20 uur) te krijgen.
Bij betwisting beslist de directeur. Wanneer na de lessenreeks de kandidaat onvoldoende geschoold is voor het voorlopig rijbewijs 18 maanden ( 20 uur ), beslist de kandidaat of hij een bijkomende lessenreeks volgt.

ART. 8 :
De annulatie van het praktisch examen dient minstens 7 werkdagen op voorhand te geschieden.

Art.8 bis:
Voor het aantal verplichte lesuren moet de leerling achter het stuur
plaatsnemen. Geen enkele andere prestatie mag worden aangerekend.

ART 9:
Het cursusgeld moet betaald worden voor de aanvang van lessen. Indien het bestuur evenwel beslist de kandidaat de lessen te laten volgen zonder voorafgaande betaling van cursusgeld, dan is het cursusgeld verschuldigd bij ontvangst van de rekening.
De alsdan niet betaalde sommen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 4 % boven het wettelijk tarief. Tevens worden de niet betaalde sommen verhoogd van rechtswege met een schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 euro en een maximum van 250 euro. ART. 10 :
Voorschotten betaald om de inschrijving te waarborgen blijven verworven aan de rijschool. Zij kunnen enkel aangewend worden als aanbetaling van de te volgen cursus.

ART. 11 :
De toepasselijke tarieven zijn deze van het ogenblik waarop de lessen een aanvang nemen.
De tarieven liggen ter inzage op het secretariaat.

ART. 12 :
De retributies verschuldigd voor deelname aan examens of afgifte van documenten worden door de kandidaten zelf betaald in het examencentrum. Zij zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

ART. 12 bis :
Boetes van de rijkswacht of politie gedurende de rijlessen zijn ten laste van de instructeur.
Boetes van de rijkswacht of politie gedurende het examen zijn ten laste van de kandidaat.

ART.13:
Klachten moeten op schriftelijke wijze aan het bestuur van de rijschool worden kenbaar gemaakt.
Verzoeken tot onderhoud met de directie moeten eveneens schriftelijk worden aangevraagd.

ART. 14 :
Bij eventuele geschillen zijn de Rechtbanken van Hasselt en het Vredegerecht te Beringen bevoegd.
Opgesteld te Heusden-Zolder op 01 /04/ 2012

 

Corona virus

Maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan :
Om onze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.
Door in te schrijven voor een sessie of een examen gaat u akkoord met onderstaande preventieve maatregelen :
Handen ontsmetten voor en na elke sessie is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden door ons voorzien.
Al onze voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie door ons ontsmet.
Chirurgisch wegwerp Mondmaskers zijn verplicht bij theorie + rijlessen, rijexamens . de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen, zo niet zal de opleiding of het examen niet doorgaan.

Materiaal (bv. balpennen) moet desgevallend voorzien worden door de cursist.
Er kan enkel elektronisch of via overschrijving worden betaald.
Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het zich in een hygiënische staat bevindt : alle delen van het voertuig dewelke regelmatig worden aangeraakt tijdens de praktijkles en/of het examen dienen door de cursist voorafgaandelijk ontsmet te worden .

Tijdens de praktijklessen worden er geen extra passagiers toegelaten in de voertuigen (alleen stagiairs).

Lessen en examens kunnen enkel doorgaan indien u op beide onderstaande vragen met “neen” kan beantwoorden:

  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
    ndien u nog verdere vragen heeft kan u ons altijd contacteren

Indien ja, moet men een doktersattest hebben met vermelding test Corona !