Privacy policy

Autorijschool Goossens met maatschappelijke zetel te Beringersteenweg 11 3550 Heusden-Zolder met ondernemingsnummer BE 0417.451.673 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site www.autorijschoolgoossens.be via info@autorijschoolgoossens.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u tijdens uw bezoek aan de Website?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt).

Wij houden geen Identiteitsgegevens (naam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens) bij.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies (zie verder) technische informatie en informatie over uw browsing gedrag.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website.

Wij houden Uw identiteitsgegevens via het contactformulier om U om op de correcte manier met u te kunnen communiceren, maar versturen U geen nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

De gegevens bekomen uit het contactformulier van niet gekende klanten worden bewaard op de mailserver. Deze wordt periodiek geledigd naargelang het volume.

Welke zijn uw rechten? (Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@autorijschoolgoossens.be

(Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

AUTORIJSCHOOL GOOSSENS BVBA ERKENNNINGS N° 2590-01

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om onze diensten te leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de manier waarop wij bij Autorijschool Goossens BVBA , de persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf, een e-mailadres, schriftelijke correspondentie, enz.

Hoe verzamelen wij deze gegevens gegevens worden door de klant zelf overhandigd aan Autorijschool Goossens BVBA,

Autorijschool Goossens BVBA wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van onze diensten

 • Autorijschool Goossens BVBA verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van onze diensten,
 • Autorijschool Goossens BVBA ontvangt gegevens van klanten via derden, onder voorwaarde dat deze derden de betreffende gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste wijze hebben verworven en verwerkt.

Wat doen wij met deze gegevens ?

Verwerking: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van de persoonsgegevens.

Autorijschool Goossens BVBA verwerkt deze gegevens enkel op basis van:

 • contractuele overeenkomst,
 • na toestemming van de betreffende persoon,
 • een gerechtvaardigd belang,
 • een wettelijke verplichting,

Autorijschool Goossens BVBA kan besluiten om deze gegeven binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie.

Deze gegevens worden onder verantwoordelijkheid van Autorijschool Goossens BVBA doorgegeven aan deze partijen voor de verwerking.

De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij Autorijschool Goossens BVBA zelf.

Autorijschool Goossens BVBA ziet er op toe dat de gegevens op dezelfde manier vertrouwelijk en veilig worden beheerd en verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Autorijschool Goossens BVBA verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om de verwerkingsdoelen te realiseren.

 • Autorijschool Goossens BVBA  verzamelt deze gegevens zodat U kan deelnemen aan de activiteiten van Autorijschool Goossens BVBA
 • om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het  K.B. 23/03/1998 – K.B 10/07/2006 – K.B. 11/05/2004.

Onderstaande persoonsgegevens heeft Autorijschool Goossens BVBA  nodig voor bovenstaande doeleinden:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens (voorlopig) rijbewijs,
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid,
 • rijksregisternummer,
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die U aan Autorijschool Goossens BVBA  geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bovenstaande beschreven doeleinden.

Deze derde partijen kunnen zijn:

 • de inschrijving van de examens in een erkend examencentra,
 • aan de gemeentelijke overheden voor de aflevering van een rijbewijs,
 • bij verandering van rijschool,
 • bij de bevoegde minister of zijn gemachtigde,
 • de verwerking van boekhoudkundige gegevens.
 • Autorijschool Goossens BVBA geeft nooit personengegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten,
 • Autorijschool Goossens BVBA geeft nooit persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene tenzij de wetgeving Autorijschool Goossens BVBA hiertoe verplicht.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Autorijschool Goossens BVBA  bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel.

Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd.

Volgens de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen artikel 6, 4° Lid is deze termijn maximaal 7 jaar.

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan Autorijschool Goossens BVBA gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten :

 • recht op informatie : Autorijschool Goossens BVBA moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens Autorijschool Goossens BVBA verwerkt,
 • recht van inzage: de betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; Autorijschool Goossens BVBA moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van Autorijschool Goossens BVBA bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via Autorijschool Goossens BVBA aan de betrokkene aan te leveren,
 • recht op correctie: Autorijschool Goossens BVBA moet de persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en moet eventuele derde partijen informeren als Autorijschool Goossens BVBA hen gecorrigeerde gegevens heeft bezorgd. Tevens moet Autorijschool Goossens BVBA de betrokkene meedelen aan welke derden de gecorrigeerde gegevens werden bezorgd en nazien indien de correctie werd doorgevoerd,
 • recht op gegevensuitwissing: de betrokkene kan Autorijschool Goossens BVBA vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van Autorijschool Goossens BVBA (inclusief bestanden van derde partijen indien deze date voor Autorijschool Goossens BVBA verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen,
 • recht op beperking van de verwerking: wanneer de betrokkenen een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker,
 • recht van bezwaar: de betrokkene kan zich verzetten tegen direct marketing, verwerking o.b.v. gerechtvaardigde gronden en verwerking voor wetenschappelijke of historisch onderzoek. Alle betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming (bv. profiling).

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden  :
                 – via email ter attentie van  info@autorijschoolgoossens.be

                 – via een schriftelijke aanvraag ter attentie van Autorijschool Goossens BVBA

                   Beringersteenweg 11   3550 Heusden-Zolder

Opmerking

De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van Autorijschool Goossens BVBA voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be .

De klanten die misnoegd zijn omdat Autorijschool Goossens BVBA niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar commission@privacycommission.be .